دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم: آشنايي با مفهوم بحران

در اين قسمت، پس از آشنايي مختصري که از مفهوم استقلال در طي گفتارهاي قبلي به عمل آمد ضروري است تا با مفهوم بحران و عوامل مؤثر در آن به جهت پيوند موضوع پايان نامه با آن (بحران دارفور) آشنا شويم. لذا گفتار حاضر را به اين موضوع اختصاص مي دهيم.

بحران يکي از مفاهيم پيچيده است که علي رغم مطالعات زيادي که در باره آن انجام شده، تعريف شفاف و روشني از آن ارائه نگرديده است و براساس هر موضوع و شاخه اي، تعريف متفاوت پيدا مي کند. براساس تعاريف مرتبط با نظام بين الملل بحران در دو دسته فرايند و ترکيب ساختار- تعامل قابل تعريف است. در فرايند، بحران، نقطه عطفي تلقي مي گردد که در آن دوره‌اي غير عادي از تعاملات تعارض آميز شديد ظاهر مي شود و منجر به تغيير حالت در جريان فعاليت‌هاي سياسي داخلي و بين المللي و به طور کلي بر ثبات و يا تعادل نظام مي گردد.

در تعاريف مربوط به ساختار- تعامل يک بحران وضعيتي تلقي مي شود که ويژگي بارز آن، تغيير اساسي در فرايندهايي است که ممکن است بر متغيرهاي ساختاري نظام تأثير بگذارد.[1] به طور کلي بايد گفت که بحران عبارتست از غير عادي شدن يک فرايند و به وجود آمدن چالش هايي در برابر يک ساختار به گونه اي که نشانگر بي ثباتي و عدم تعادل زياد باشد و يا در نوع کنش ها بين دو يا چند کنشگر دگرگوني با تشديد احتمال مخاصمات نظامي به وجود آيد.[2]

در ادبيات سياسي و روابط بين المللي، «بحران» مرحله اي از اختلاف سياسي، حقوقي، اقتصادي و يا اجتماعي است که مي تواند منجر به تغييرات اساسي گردد. لذا بررسي و تجزيه و تحليل علل پيدايش و بروز مناقشات و بحران ها اعم از بحرانهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي و شناسايي ويژگي ها و ماهيت آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.[3]

اهتمام به کنترل و مديريت بحرانها نيز حائز اهميت اساسي است. نکته مهم و قابل توجه در مديريت بحرانها به ويژه در بحرانهاي داخلي اين است که چنانچه به صورت صحيح، هوشمندانه و مدبرانه انجام گيرد مي تواند ضمن کاهش لطمات و صدمات مادي و معنوي، به حل و فصل مسالمت آميز آنها بيانجامد و در غير اين صورت نه تنها زمينه ورود و مداخله قدرتهاي منطقه اي و فرا منطقه اي را فراهم مي آورد بلکه مي تواند به يک فاجعه عظيم انساني نيز تبديل گردد.

[1] – مايکل برچر ، جاناتان ويلفکلند ، بحران، تعارض و بي ثباتي،‌ ترجمه علي صبحدل، پژوهشکده مطالعات راهبردي،تهران،1382،ص 65

[2] – مايکل برچر،  بحران در سياست جهان: ظهور و سقوط بحران ها، ترجمه ميرفريدون قريشي، پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران، 1382، ص 42

[3] – جواد کچوئيان ، «ماهيت و ابعاد حقوقي و سياسي بحران دارفور» ، مطالعات آفريقا، ش 20، پاييز و زمستان 1388، ص 64

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق:

در اين تحقيق برآنيم تا به سئوالاتي از قبيل:

  • استقلال ديوان بين المللي کيفري چگونه در ساختار، ارکان و تشکيلات آن تبلور يافته است؟
  • تعامل دولتها و شوراي امنيت با ديوان بين المللي کيفري چه تاثيري مي تواند بر عملکرد و استقلال آن داشته باشد؟
  • در قضيه دارفور، ديوان تا چه اندازه توانسته است نقش يک مرجع بين المللي کيفري مستقل را در راستاي تأمين اهداف اساسنامه اش ايفا نمايد؟
دسته بندی : پایان نامه حقوق