دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سوالات تحقيق:

در اين تحقيق برآنيم تا به سئوالاتي از قبيل:

  • استقلال ديوان بين المللي کيفري چگونه در ساختار، ارکان و تشکيلات آن تبلور يافته است؟
  • تعامل دولتها و شوراي امنيت با ديوان بين المللي کيفري چه تاثيري مي تواند بر عملکرد و استقلال آن داشته باشد؟
  • در قضيه دارفور، ديوان تا چه اندازه توانسته است نقش يک مرجع بين المللي کيفري مستقل را در راستاي تأمين اهداف اساسنامه اش ايفا نمايد؟

پاسخ دهیم.

 

فرضيه هاي تحقيق:

  • ديوان بين المللي کيفري يک سازمان بين المللي مستقل است که از شخصيت حقوقي بين المللي مستقل از دولتهاي پديد آورنده آن و شخصيت ساير سازمانهاي بين المللي برخوردار است. مواد اساسنامه ديوان به گونه‌اي تنظيم شده اند تا ضمن حفظ استقلال ديوان،‌ ارکان آن را در مسير حرکت در چارچوب اهداف اساسنامه ياري نمايند.
  • تعامل دولت ها و شوراي امنيت با ديوان بين المللي کيفري مي تواند متضمن فرصت ها و تهديدهايي نسبت به استقلال ديوان باشد. ولي از آنجايي که ديوان بين المللي کيفري طبق اساسنامه خود الزامي بر پذپرش وضعيت هاي ارجاعي و طرح دعوا در ديوان حتي از سوي شوراي امنيت ندارد اين امر خود حاکي از استقلال اين مرجع بين المللي مي باشد.
  • اقدامات صورت گرفته از سوي ديوان در رابطه با بحران دارفور در مجموع مثبت ارزيابي مي گردد و صدور قرار جلب مقامات سوداني نظير صدور قرار جلب «عمر البشير» رئيس جمهور سودان توسط ديوان علي رغم مخالفت بعضي از کشورها با صدور اين قرار و تقاضاي آنها مبني بر تعليق رسيدگي به اين وضعيت در ديوان بين المللي کيفري،‌ همگي حاکي از عملکرد مستقلانه ديوان مزبور در راستاي رسيدگي به اين قضيه مي باشد. هر چند تاکنون امکان اجراي حکم جلب «عمر البشير» توسط ديوان بين‌المللي کيفري فراهم نيامده است ولي اين مسئله خدشه اي به اعتبار ديوان وارد نمي آورد و اين امر نيازمند همکاري بي شائبه کشورها و مجامع بين المللي مي باشد تا ديوان بتواند در مسير اهداف اساسنامه خود قدم بردارد.

ضرورت انجام تحقيق:

از آنجا که قضيه مزبور (مخاصمه دارفور) يکي از جديدترين قضاياي حقوق بين الملل در حوزه حقوق کيفري است و روند تعقيب و رسيدگي به جرايم مرتکبان اصلي اين جنايات در ديوان بين المللي کيفري هم چنان ادامه دارد و هنوز به نتيجه نرسيده است ضرورت دارد تا با پرداختن به اين موضوع و بررسي و تحليل اقدامات صورت گرفته از ناحيه ديوان بين المللي کيفري در اين راستا زمينه براي همکاري همه جانبه و گسترده کشورها و سازمانهاي بين المللي با ديوان فراهم گردد تا از اين طريق ديوان بين المللي کيفري بتواند به مجازات چنين مجرميني بپردازد و به يکي از اصلي ترين اهداف خود که همانا پايان بخشيدن به بي‌کيفر ماندن مجرمان بين المللي و از ميان بردن هر گونه مصونيت براي يک چنين جنايتکاراني است دست يابد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق:

در اين تحقيق برآنيم تا به سئوالاتي از قبيل:

  • استقلال ديوان بين المللي کيفري چگونه در ساختار، ارکان و تشکيلات آن تبلور يافته است؟
  • تعامل دولتها و شوراي امنيت با ديوان بين المللي کيفري چه تاثيري مي تواند بر عملکرد و استقلال آن داشته باشد؟
  • در قضيه دارفور، ديوان تا چه اندازه توانسته است نقش يک مرجع بين المللي کيفري مستقل را در راستاي تأمين اهداف اساسنامه اش ايفا نمايد؟
دسته بندی : پایان نامه حقوق