به آن مبتلا شده-گرفتار آن شده-با آن مواجه شده-به آن دچار است

مساله پر اهمیت-موضوع مهم-مساله دارای اهمیت بالا-مورد بسیار مهم-موضوع بسیار مهم

این را بیان میکند-اینگونه به نظر می رسد-این خبر را میدهد-حکایت از این دارد

موضوع جدید-مساله تازه-پدیده جدید-مورد تازه-پدیده نوظهور

اندازه زیادی-به مقدار فراوانی-به وفور-به اندازه زیاد-به تعداد فراوانی-میزان چشمگیری

مواجهه با آن-رویارویی با-برخورد به-مواجه شدن با-مقابله به آن

از آن میگذرند-نادیده میگیرند-توجهی به آن نمیکنند-از کنار آن عبور می کنند

برخورد با-مواجه شدن با-روبرو شدن با-مقابله با

به این دلیل اهمیت دارد-بخاطر این مهم است-از این نظر اهمیت دارد که-به این علت دارای اهمیت است-از این جهت مهم است

با خود دارند-در نزد خود دارند-به همراه خواهند داشت

سختی-خسته کننده-درد آور-طاقت فرسا

رو به رو شدن-مواجهه با-رویارویی-برخورد-مواجه شدن-مقابله با آن

از آن طرف-از طرفی-به این خاطر هم-از جهتی-از آن سو

بیشتر میشود-زیادتر خواهد شد-زیاد تر میشود-افزایش خواهد یافت

زمان کم-زمان محدود-وقت کم-مدت کم-فرصت اندک-مدت محدود

در این باره که-درباره این موضوع که-در مورد اینکه

برخورد مناسب-عکس العمل خوب-تعامل مناسب-رویارویی شایسته-برخورد شایسته

به این دلیل است-به همین خاطر است-به این علت است-دلیل آن این است-برای همین است

به آنها تحمیل می شود-بر آن ها وارد میشود-مورد زور قرار میگیرند

در واقع-در عمل-فی الواقع-در واقعیت

تا زمانی که-تا وفتی که-مادامی که-تا موقعی که

ادامه خواهد یافت-در جریان است-استمرار دارد-در حال انجام است

با اشاره به-با تاکید بر-با نشان دادن

اظهار داشت-بیان کرد-بازگو کرد

بیشتر از گذشته مورد نیاز است-حساس تر از همیشه هست-مهم تر از سابق است-بیش از پیش احساس می شود

شامل میشود-دارای این است-حاوی این است-برخواهد داشت

نسبت به یکدیگر-نسبت به هم-در تعامل با یکدیگر

در دنیای امروز-در جهان امروز-در شرایط کنونی-در حال حاضر-در وضع موجود

جلوگیری کنند-ممانعت کنند-ممانعت به عمل آورند-مانع شوند

مبنی بر-مبتنی بر-بر اساس-بر پایه

تاثیرات مخرب روانی-اثرات بد ذهنی-تاثیرات روح و روانی نامناسب-اثرات بد فکری

چند دهه اخیر-سال های اخیر-دهه های گذشته-سال های پیشین-دهه های پیشین

ولی به هر حال-به هر ترتیب-علی ایحال

متکی به-با تکیه بر

جنبه عملیاتی پیدا کرده-به اجرا درامده-شروع شده است-به انجام رسیده است

در این خصوص-در این باره-در این رابطه-در این موضوع

سال های پیشین-سال های قبل-سال های متمادی-دهه های گذشته

مقدار زیادی-تعداد فراوانی-خیل عظیم-ابعاد گسترده-حجم انبوهی

محقق شد-اجرا شد-صورت پذیرفت-انجام شد-انجام گرفت-به اجرا درآمد-عملیاتی شد

اثرات مهلکی-تاوان بزرگی-اثرات مخرب زیادی-خسارات سنگینی

تشکیل شدن-ایجاد شدن-به وجود آمدن-بُروز-شکل گیری

تحقیق در مورد-کند و کاو در مواردی-جست و جو در موارد مشابهی از-بررسی نمونه هایی

دخل وتصرف-دخالت-مداخله-دست اندازی

می انجامد-منتج میشود-تبدیل می شود-منجر می شوند

این را بیان میکند که-این نتیجه را میدهد که-این طور به نظر میرسد که-اذعان میکند که-گویای این است که

فرستاده شده-تحویل داده شد-ارجاع شده

به سرانجام رسید-پایان یافته است-تمام شده است-به اتمام رسیده است-به آخر رسیده است-خاتمه یافته است

ترقی-توسعه-رونق-عمران و آبادانی

التفات نکردن-بدون در نظر گرفتن-بی توجه به-عدم نگریستن-بدون التفات-بدون نگاه کردن-بدون رعایت کردن-بدون لحاظ کردن

اقلیم مجاو-خطه همجوا-سرزمین های مجاو-کشورهای همسایه

مانند–مشابه-مثل-همانند-به طور مثال-از جمله

ترقی زیادی-پیشروی های فراوانی-ترقی قابل توجهی-پیشروی قابل ملاحظه ای-پیشرفت محسوسی-ترفیع زیادی-پیشرفت های چشمگیری

به آن فکر میکنند-قصد آن را دارند-تصمیم دارند-در سر می پرورانند

مورد علاقه-مورد حمایت-مورد توجه

وارد فاز متفاوتی شد-به روز رسانی شد-تغیرات موثری در آن اعمال شد-به مراحل جدیدی رسیده است-ابعاد جدیدی به خود گرفت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

ثقل

نشانده است-قرار داده است-جای داده است

پر حرف و حدیث ترین موضوعات-داغ ترین اتفاقات-پر سر و صدا ترین داستان ها-خبرسازترین اتفاقات-جنجالی ترین اخبا-جنجالی ترین موضوعات

در مورد-وابسته به-درباره ی-با موضوع-مربوط به-که در رابطه با

در واقع به منزله-به این صورت که-به عبارتی-عملاً به عنوان

شکل مفابله-طریقه ملاقات-شیوه رفتار-روش برخورد-رفتار متقابل-نحوه برخورد

هر کدام از آن‌ها-هریک از آن ها-همه آن ها-هر کدام از ایشان

بنابراین شاید بتوان گفت-پس می توان اینطور گفت-سپس میشود بیان کرد که-در نتیجه می توان عنوان کرد که

از جایگاه ویژه ای برخوردار است-از مرتبه بالایی برخوردار است-دارای اهمیت است-حائز اهمیت است

دربرمی‌گیرد-شامل می شود-دارا است-حاوی این است

به‌ تدریج-آهسته-رفته رفته-کم کم-اندک اندک-کم کم

از آنجا که-از این نظر که-به این دلیل که-از این جهت که

تشکیل شده است-شکل گرفته است-ایجاد شده است-به وجود می آید

با آنها روبرو می شوند-با آن ها برخورد میکند-مواجه می شود-رو یا رو میشود

مورد تردید است-شک برانگیز است-در آن شک وجود دارد-می توان به آن شک کرد-مورد ظن است-مورد شبه است

غیر عملی است-نشدنی است-شدنی نیست-امکان پذیر نیست

بسیار مشکل است-سخت است-بسیار طاقت فرسا است-خسته کننده است

این در حالی است که-با این وجود-با این تفاسیر-در کنار آن

عنوان شده است-یاد شده است-یاد آوری شده است

مسایلی از قبیل-مواردی مانند-مسائلی شبیه-مورد هایی نظیر

در این‌باره-در این موضوع-درباره این-راجع به این

با اشاره به این‌که-با توجه به اینکه-با ذکر این مضمون که-با در نظر گیری این که

عرصه‌های جدیدتر-زمینه های تازه تر-فضاهای جدیدتر

بر این اساس-بر این پایه-بر این مبنا-مبتنی بر

اشاره شده است-ذکر شده است-بیان شده است-مورد توجه قرار گرفته است

حکایت از آن دارد-اینگونه نقل میکند-این طور بیان می کند

صورت نپذیرفته است-شکل نگرفته است-انجام نشده است

در این میان-در این بین

قرار داده شد-جا داده شد-قرار گرفت-جا گرفت

در این زمینه-در این موضوع-راجع به این-در این رابطه-در این باره

بنا به-به دلیل-بر اساس

ثبت شده است-درج شده است-ضبط شده است-قرار داده شده است

وارد شده است-داخل شده است-ورود پیدا کرده است

به کار رفته اند-به کار گرفته می شود-استفاده کردند-مورد کاربرد قرار دادند

تمایز قائل شد-فرق گذاشت

چندان که-آن طور که

آن چنان که-این چنین که

دردسر ساز خواهد بود-مشکل آفرین است-با موانعی همرا است-دارای سختی است

در پی داشته است-به همراه داشت-نتیجه داده است-منتج شده است

به بیانی دیگر-به عبارتی دیگر-با لحنی متفاوت-با ارائه ای دیگر-با روشی دیگر

همه موارد مذکور-تمام آن چه گفته شد-همه مطالبی که ذکر شدند-تمامی گفته ها

سرایت می‌کند-انتقال پیدا میکند-رخنه میکند-نفوذ پبدا میکند

می‌انجامد-منجر می شود-منتهی میشود-منتج می شود-نتیجه می دهد-حاصل میگردد

چرا که-زیرا که-به این دلیل که-به این خاطر که-برای این که

به اینجا ختم نشد-در اینجا تمام نشد-خاتمه کار نبود-در این قسمت تمام نشد

چه می‌توان کرد-چه کار میشود کرد-چاره چیست

به‌طور طبیعی-به طور معمول-با روند عادی-به شکل ذاتی

روزبه‌روز بیشتر می‌شود-هر روز افزایش می یابد-روزانه

راه یافته‌اند-وارد شدند-داخل شدند-ورود پیدا کردند

سرشار از-مملو از-پر از-آکنده از

درموارد متعددی-در نمونه های فراوانی-در موارد زیادی-در مثال های متعددی

چشم پوشی از-نادیده گرفتن-توجه نکردن به-اهمیت ندادن به

به تصویر می‌کشند-نمایش میدهند-نشان میدهند-در معرض دید قرار می دهند

مورد توجه قرار گرفته است-به آن توجه شده است-با آن پرداخته شده است

به شمار می‌رود-قلمداد می شود-در نظر گرفته می شود

کسب نموده است-به دست آورده است-حاصل نموده است

از دیگر مزایای-برتری های دیگر-دیگر خوبی های-دیگر امتیازات-از دیگر فواید

تا زمانی که-تا وقتی که-تا موقعی که-مادامی که-تا هنگامی که

ذکر این نکته-بیان این مطلب-یادآوری این موضوع

بارها شده است-به دفعات پیش آمده-به نوبه فراوان-به کرات پیش آمده

این روش که-با این شیوه که-به وسیله این متد که-با این راه که

متداولترین روشهای-معمول ترین راه ها-مرسوم ترین شیوه ها-رایج ترین متد ها

با این تفاوت که-با وجود این اختلاف که-اما این فرق وجود دارد که

به جای این که-در ازای-در مقابل اینکه-در برابر این که

در نظر گرفته می‌شود-فرض می شود

یکی از مهمترین-از اساسی ترین-از پر اهمیت ترین

هر کدام از-هر یک از-یکایک-همه-تمامی-همگی

انتقال می‌دهند-منتقل می نمایند-جا به جا می کنند

بدیهی است-روشن است-واضح است-آشکار است-مبرهن می باشد

فرآیندی است که-پروسه ای می باشد که-روشی است که

ترکیب می‌شوند-مخلوط می شوند-در هم می آمیزند

در ادامه-در دنباله

باعث از بین رفتن-موجب زائل شدن-دلیل منسوخ شدن

یکدیگر را-همدیگر را

شرح داده خواهد شد-مورد بحث قرار میگیرد-توضیح داده میشود-بسط داده خواهد شد

نام برده می­شود-یاد می شود-اسم برده می شود

در زمان­های نه­چندان دور-در دوران قبل-در سال های گذشته-دهه های متمادی

بدین گونه عمل می­شد-این عمل انجام میشد-این گونه رفتار میشد-این کار را میکردند که

استفاده می­شد-به کار گرفته میشد-مورد استفاده قرار میگرفت

اما از آنجا که-ولی به این دلیل که-اما از آن خاطر که

تصمیم بر ­آن شد-تصمیم گرفته شد-عزم آن شد

برای برآورد-به منظور تخمین-با هدف محاسبه-برای سنجیدن

در مقایسه با-در سنجش با

در حقیقت-به راستی-در واقع-فی الواقع

کاملاً متفاوت است-تماما فرق دارد-به طور کامل اختلاف دارد-کلا متمایز است

به طول می انجامد-طول میکشد-زمان میبرد-وقت صرف می شود

الزامی است-ضروریست-واجب است-لازم است

حداکثر کردن-بیشینه سازی-ماکزیمم ساختن

حداقل کردن-کمینه سازی-مینیمم ساختن

پیروی می‌کنند-دنبال می نماید-تبعیت میکند-اطاعت می کند

نشان می­دهند-نمایان می سازند-ظاهر می کنند-آشکار می سازند

بنابراین برای-از این رو به خاطر-به این دلیل-بر این اساس

عوامل موثر-فاکتور های مهم-آیتم های تاثیر گذار-مولفه های با اهمیت-عوامل اساسی

به منظور-با هدف-با انگیزه-با نیت-به قصد

در سراسر جهان-در همه جای جهان-سرتاسر دنیا-کل دنیا

به ویژه-به خصوص-مخصوصا-خصوصا

شدت گرفته است-تشدید شد-بالا گرفته است-افزایش یافته است

رو به رو است-مواجه است-برخورد کرده است

به طور کلی-در مجموع-من حیث المجموع-کلا-در کل-به شکل کلی

مدت زمان طولانی-زمان زیاد-بازه زمانی دراز

شناسایی عوامل موثر-شناخت فاکتورهای مهم-پی بردن به مولفه های تاثیر گذار

جهت تحقق-برای محقق شدن-با هدف اجرا-برای انجام

شکل صحیح-صورت درست-طرز صحیح

هدف این پروژه-مقصود این تحقیق-انگیزه این پژوهش

فراهم سازد-مهیا کند-آماده بکند-میسر سازد

تهیه گردید-آماده شد-فراهم شد-مهیا شده است

مفید خواهد بود-فایده دارد-سودمند است-موثر می باشد-سودبخش خواهد بود

به علاوه-اضافه بر-مضاف اینکه

رفتار می کنند-عمل می کنند-عکس العمل نشان میدهند-اقدام میکنند

قابل انجام است-شدنی است-امکان پذیر است

گام به گام-مرحله به مرحله-پله به پله

حاصل می شود-نتیجه می دهد-منجر می شود-به دست می آید

به رغم-بر خلاف-با توجه به

با توجه به این مسئله-با عنایت به این موضوع-با در نظر گرفتن این مورد

بدین ترتیب که-به این شکل که-با این روش که-به این نحو که-این طور که-به همین ترتیب که

بدین ترتیب-به این شکل-با این روش-به این نحو-این طور که-به همین ترتیب که

توسعه پیدا کرد-پیشرفت پبدا کرد-سترش یافت

منتشر شد-انتشار یافت-پخش شد

عبارتند از-شامل-به طور نمونه

علاوه بر اینکه-مضاف بر اینکه-به غیر اینکه

از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است-جایگاه ویژه ای دارد-بسیار حائز اهمیت است

اشاره نمود-یاد کرد-نام برد-مثال زد

در این زمینه-در این باب-در این موضوع

محقق شد-عملی شد-انجام شد-صورت پذیرفت

این روند-این روش-این رفتار-طرز

یکی از مهمترین علت های آن-از دلایل اساسی آن-پر اهمیت ترین دلیل آن

مطرح کردند-مورد بحث قرار دادند-بیان کردند-شرح دادند-اظهار کردند

نگاهی گذرا-دید کوتاه-نظری اجمالی-توجه اندک

آن را می توان-آن را میشود-می شود از آن-به عنوان

نکته مهم-مورد با اهمیت دیگر-مطلب-مساله قابل‌توجه

به آن توجه نشان دادند-آن را مورد اهمیت قرار دادند-از آن استقبال کردند

ارزیابی کردند-بررسی کردند-برآورد انجام دادند-سنجیدن-مورد سنجش قرار دادند

شاید بتوان آن را یکی از-می توان از آن به عنوان

پشت سر گذاشت-گذشت-رد شد-عبور کرد

دست و پاگیر-مزاحم-اذیت کننده-مشکل ساز

قابل قبول-مورد پذیرش

تحسین برانگیز-مورد ستایش-ستودنی-مورد تمجید-قابل احترام

از آن خود کنند-به خود اختصاص دهند-مال خود کنند

در حال حاضر-در وضع موجود-در زمان حال-الان-در این زمان-این لحظه

اعلام کرده است-بیان کرده است-اظهار داشته است-خاطر نشان کرد

بی نظیر است-به سابقه است-عالی است-بی مانند است

رشد قابل توجه داشته-رشد فراوان داشت-پیشرفت چشم گیر داشته-پیشروی زیادی داشته

در حالی که-با این وجود که-با وجود این که

بدون تردید-بی ترید-مطمعنا-لا شک-قطعا

یکی از ابزارهای کارآمد-از موارد مفید-از عوامل موثر

در همین راستا-از این جهت-در همین مسیر-از این سو-در همین زمینه

این‌گونه-این چنین-مانند این-به این صورت-به همین شکل-به این شکل

مورد توجه قرار گرفته است-به آن توجه شده است-به آن اهمیت داده شده است

در این رابطه-در این خصوص-در مورد این

برخی از-بعضی از-عده ای-جمعی از-گروهی

ناشی از-برآمده از

البته باید به این نکته توجه داشت-همچنین باید این موضوع را در نظر گرفت-توجه به به این مورد لازم است

منجر به-منتهی به-منتج به

مورد نیاز-ضروری-لازم-واجب

بیان شده است-عنوان شده است-مطرح شده است-شرح داده شده

با توجه به مطالب فوق-با عنایت به موارد ذکر شده-با توجه کردن به موضوعات یاد شده

روش های گوناگونی وجود دارد-متد های مختلفی هست-راه کار های متفاوتی قرار دارد

بدین منظور-با این هدف-با این نیت-به این قصد

میزان قابل توجهی-مقدار زیادی-حجم فراوانی

از لحاظ-از نظر-از جنبه-از زاویه-با دید

بطور مثال-به عنوان نمونه

بالغ بر-بیشتر از-مازاد بر

تفاوت های اساسی-اختلافات مهم-فرق های بنیادی

مـورد عمـل قـرار مـی گیـرد-انجام می شود-صورت می پذیرد

به مرور زمان-اندک اندک-با گذر زمان-کم کم

روش های نوین-شیوه های جدید-متد های امروزی

موارد جدید-موضوعات تازه-مسائل نو

اتفاق افتاده است-رخ داده است-به وقوع پیوست

ابداع شد-اختراع شد-پدید آمد

الهام گرفته-الگو گرفته شده-تاثیر پذیرفته

میتوان در نظر گرفت-می شود تصور کرد

اما در مجموع-در نهایت-من حیث المجموع-در کل-کلا

عاید میگردد-بدست می آید-جاصل میشود-جصول میگردد

حجم قابل توجهی-مقدار فراوانی-میزان بسیار زیادی-به اندازه چشمگیری

ضروری به‌نظر می‌رسد-واجب است-لازم می باشد

کاسته شود-کم میشود-اندک میگردد

با بهره­ گیری از-با استفاده از-با بهره گیری-با کمک

به طور مستمر-به شکل مداوم-به صورت پی در پی-متوالی

جلوگیری از-ممانعت از-منع کردن از-بازداشتن از

بیش از گذشته-پیش از پیش-بیشتر از قبل-مضاف بر همیشه

بر این باورند-اینگونه فکر میکنند-به این اعتقاد دارند

حاکی از این است-بیانگر این است-این را نشان میدهد-دال بر این است

به شمار می رود-قلمداد می شود-به حساب می آید

رو به افزایش است-دارد بیشتر می شود-در حال افزایش است

یکی از عمده ترین مسائل-از موضوعات اصلی-موارد مهم-یکی از موارد کلیدی

پیرامون این موضوع-در رابطه با این مساله-درباره این مورد-در مورد این موضوع-در ای زمینه-در

این مقوله

آن گونه که-آن طور که-به آن شکل که-به همان نحو که

به عبارت دیگر-با بیانی دیگر-با لحنی متفاوت-از زاویه ای دیگر

از پیش تعریف شده-از قبل مشخص شده-از قبل تعیین شده

در خاتمه-در پایان-در نهایت-در آخر

از جمله اینکه-همچنین که-و هم اینکه

تمام موارد-همه آیتم ها-یکایک موردها

موجب شده است-باعث شده-مسبب این است-علت شده است

مسایلی از این دست-مواردی این چنینی-موضوعاتی مشابه این

ایفا می­کند-عمل میکند-بازی میکند

گویای این مطلب است-این موضوع را بیان میکند-این مساله را نقل میکند

همواره یکی از مسائل-همیشه یکی از موضوعات-در طول زمان از موارد

زمینه سازی-بسترسازی-طرح ریزی

بدین مضمون که-با این مفهوم که-به این معنی که

یکی از پارامتر های-یکی از آیتم های-از مولفه های

به طوری که-به شکلی که-به نحوی که-به صورتی که

همانطور که میدانید-آنچنان که مستحضرید

توام با-باهم-همزمان با-همراه با

اشاره نمود-یاد کرد-عنوان کرد

بدین تربیب که-به این شکل که-با این روال که

به طور معمول-به شکل متعارف-بطور متداول-بشکل رایج-عموما

ارسال می گردد-فرستاده میشود-روانه می شود-اعزام میگردد

تعیین شود-مشخص شود-معین شود

در اواخر-در انتها-در پایان

به علت کمبود-به خاطر نبود-به دلیل کمبود

کارایی بهتر-عملکرد مناسب تر-کارکرد خوب تر

بشمار میرود-قلمداد می شود-به حساب می آید-لحاظ می گردد

بعضی از افراد-عده ای از اشخاص-شماری از مردم

سرو کار دارد-مشغول است-درگیر است

به عنوان مثال-برای نمونه-به فرض مثال

تلف می شود-از بین می رود-زائل می شود

برآورده می شوند-محقق می گردد-عملی میشود

در بسیاری از موارد-در اکثر مسائل-در بیشتر موردها

منحصر به فرد-بی همتا-انحصاری

منتشر شده است-گسترش پیدا کرده است-انتشار یافته است

بسیار اندک است-خیلی کم است-ناچیز است

به هیچ وجه-اصلا-ابدا-هرگز

از این رو-از این جهت-از این سوی-لاجرم-لهذا

با هم یکسان نیست-فرق دارد-متفاوت است-اختلاف دارند

عدم توجه به-نادیده گرفتن-ندیدن-توجه نکردن به

موجب بروز-باعث پیدایش-دلیل ظهور-علت پیش آمدن

به همان نسبت-به اندازه همان-به همان میزان

تقسیم شده است-قسمت بندی گردید-بخش بندی شده است

ناخودآگاه-بدون قصد قبلی-بی‌اختیار

مرسوم است-رایج است-متداول می باشند

تفسیر نمود-بیان نمود-شرح داد-آشکار ساخت-تعبیر کرد-وصف نمود

نگاه اول-دید ابتدایی-نظر جزیی

تا امروز-تا الان-تا به حال حاضر-همچنان

به کار می گیرند-استفاده می کنند-مورد استفاده قرار دادند

بیان کرده است-عنوان کرده-توضیح داده است

برای نیل به-به منظور رسیدن به-با هدف دستیابی به

آشکار می شود-نمایان می گردد-ظاهر میشود-هویدا میگردد

لذا می توان گفت-بنا بر این میشود اینگونه بیان کرد-پس این طور بگوییم که

اگر چه عملی است-گر چه شدنی است-در حالی که می توانمد انجام شود

از آنهاست-جز آنها است-یکی از آن ها است

رایج بوده است-مرسوم بود-متداول بود-شایع بوده است

شرح حال-سرگذشت

در این باب-در این زمینه-درباره این موضوع

جهت استفاده-برای کاربرد-به منظور به کار گیری

لا به لا-در میان

نیز می باشد-هم هست

یادآور شده اند-خاطر نشان کردند

راه های-روش های-متد های

مشخص گردد-معلوم گردد-تعیین شود

انواع آن-نوع های مختلف آن-اقسام آن

دسته بندی شده اند-طبقه بندی گردیدند-قسمت بندی شدند-بخش بخش شدند

بنیان نهاده شده اند-پایه ریزی شدند

متوجه این نکته خواهیم شد-این موضوع را خواهیم فهمید-این نکته را درک میکنیم

همانطور که-به همان صورت که-همان طوری که

بیشتر اوقات-اکثر وقت ها-اغلب زمان ها

در حین-همزمان با-در میان

به عوامل زیادی بستگی دارد-وابسته به موارد زیادی است

همانطوری که میدانید-از آن جا که اطلاع دارید-آن چنان که مستحضرید

موارد مذکور-موردهای ذکر شده-حالات مزبور

به عبارتی-به بیانی-به بیان دیگر-به عبارت دیگر

قابلیت های بسیار زیاد-توانایی بالا-ویژگی های فراوان

مسـئله اساسی-مورد مهم-موضوع قابل توجه

محسوب میشود-به حساب می آید-به شمار میرود-قلمداد می شود

درجه بندی-طبقه بندی-گرید بندی

رفع این مشکل-حل این مساله

نا همگن-غیر یکتواخت-نا هماهنگ

همانطور که گفته شد-آن چنان که بیان شد-آنطور که شرح داده شد

حائز اهمیت است-دارای اهمیت می باشد-مهم است

مرور خواهد شد-تکرار خواهد شد-یادآوری می شود

درکل میتوان بیان کرد-در مجموع قابل بیان است-من حیث المجموع می شود گفت

مقرون به صرفه-با صرفه-با فایده-اقتصادی

علاوه بر-مازاد بر-اضافه بر

با هم یکسان نیست-متفاوت است-فرق دارد-برابر نیستند

با تکیه بر-با اتکا به-با پشتوانه

شناخته شده است-معروف است-مشهور است

دور از انتظار نیست-انتظار می رود-مورد انتظار است

به سر می برند-با آن مواجه هستند

جنبه های مختلف-ابعاد گوناگون

رفع مشکلات-حل معظلات

رشد فزاینده-افزایش چشمگیر-رشد فراوان

دوچندان کرده است-بیشتر کرده است-افزایش داده است

اثرات مثبت-تاثیرات خوب

در حالی که-با این وجود-از طرفی هم

برخی شرایط-بعضی موقعیت ها

چالش‎برانگیز-تنش زا

سینه به سینه-نسل به نسل-دوره به دوره

با بیان اینکه-با شرح این مساله که-با توضیح این موضوع که

چیره دست-زبر دست-ماهر-حرفه ای

به ارث رسیده است-موروثی است-میراث

حساس می شود-حس می شود-به نظر می آید

روی آورده اند-تمایل نشان دادند-توجه کردند-گرویدند

به هیچ عنوان-به هیچ وجه-اصلا-ابدا-هرگز

به این نحو که-به این شکل که-با این شیوه که-بدین صورت که

نسبت به آن-در خصوص آن-مربوط به آن

فرض بر این است-اینطور فرض می شود-در نظر گرفته می شود

به تبع آن-در ادامه آن-به دنبال آن

این روند-این راه-این مسیر

ناکام ماندن-به بهره شدن-به نصیب شدن

قابل تامل است-جای فکر کردن دارد-باید توجه کرد

در نظر داشته باشیم-در نظر بگیریم-به این توجه داشته باشیم

پیش ‌مقدمه‌-سرآغاز-دیباچه

دست‌به‌دست هم داد-یاری کرد-به هم کمک کرد

تمام آنچه که-هر آنچه که-همه آن چیزی که

گذشت زمان-سپری شدن وقت

اعتنا نمی‌کند-توجه نمی کند-اهمیت نمی دهد

بلکه حتی در-بلکن در-تا اینکه در-ولو در

بهتر است که-مناسبتر است که-شایسته تر می باشد که

اسم گذاری-نام گذاری

بر سر زبان‌ها افتاد-معروف شد-مشهور شد

آنچه که-آن چیزی که

به حساب نمی‌آید-به شمار نمی رود-به اندازه نمی آید

پیشینه‌ی تاریخی‌-عقبه تاریخی-سابقه

کوی و برزن-شهر و دیار-محله به محله

برهه‌ای از زمان-مقطعی از تاریخ-مرحله ای از تاریخ

چند و چون-چگونگی

رابطه ی تنگاتنگ-ارتباط نزدیک

بخصوص در این زمان-مخصوصا در این تاریخ-به خصوص در حال حاضر

به یاد می آورد-به خاطر می آورد

مقابله به مثل-تلافی-معامله به مثل

طاقت فرسا-سخت-جانسوز-خسته کننده

صورت گرفته است-انجام شده است-عملی شد

عوامل زیربنایی-کار های اساسی-عامل های بنیادی

قرار بر این است-قرار است تا-از قرار می بایستی

به مثابه‌ی-همانند-مثابته-به شکل-به قسم

بر این باورند-عقیده دارند-معتقدند که-اعتقاد دارند که

تلقی می‌شود-گمان می گردد-برداشت می شود-تعبیر می شود

بنا بر تعریفی دیگر-با روایتی متفاوت-با رویکردی دگر-به عبارت دیگر

با استناد به-با اتکا به-به پشتوانه

در می نوردد-فتح می کند-پیروز می شود-طی می کند-می پیماید

سروکار داریم-مشغول هستیم-مشغولیم-در گیر آن هستیم

در آن هنگام-آن لحظه-آنوقت

به خود مشغول کرده بود-به خودش سرگرم کرده بود-درگیر خود ساخته بود

آس و پاس‌-بی چیز-گدا-ندار

به نوبه‌ی خود-در جای خود-در نوبت خودش

عده‌ای قلیل-تعداد کمی-جمعیت اندکی

رقم زده-نوشته است-ثبت کرد

سوق خواهد داد-خواهد کشید-وادار میکند-وا می دارد-مجبور می کند

کنار خواهند گذاشت-بر کنار می کند-خواهد گذشت-حذف خواهد کرد

جزء‌به‌جزء-دیتیل به دیتیل-ریز به ریز-نکته به نکته

سازگار بودن-وفق داشتن-مطابف بودن-هماهنگ بودن

خط ‌مشی‌-مسیر-روال-روش-سر لوحه

از مد افتاده-قدیمی شده-مرسوم نیست-رواج ندارد

دال بر اینکه-به این دلیل که-به علت این که

در معیت-با پیروی-با همراهی

به خودی خود-خود به خود-خودکار-اتوماتیک

فلان شخص-آن یکی-فلان نفر

به تفصیل-به صورت کامل-به طور تمام

نه به خاطر آن چه-نه به آن دلیل که-به ایت خاطر نه که

ایجاب می‌کنند-لازم می دارد-به اقتضای آن-مجبور می کند

دل ‌مشغولی‌-نگرانی-ناراحتی-اضطراب

ایفا-اعمال

ایفای نقش-اعمال نقش

غیرممکن است-شدنی نیست

عملی نیست-ممکن نمی باشد

نقش برآب می ‌شود-بر ملا می شود

بر ملا شدن-فاش شدن

مشاهده-نظاره

گویی که-انگاری

ظاهرا-مثل اینکه

تئوریسین-فرضیه پرداز

صاحب نظر-نظریه پرداز

مقتضیات زمان-اقتضای حال

فراخور زمانه-مقتضات زمانه

آسیب زدن- خدشه دار کردن

صدمه زدن-صدمه وارد کردن

سطر به سطر-خط به خط

روزگار سپری شده- روزهای رفته

ترک دیار-مهاجرت

نقاط دوردست-مناطق بعید

جاهای دور-جاهای بعید

می نگارند-به رشته تحریر درمی‌آوردند

نگارش می کنند-می نویسند

نگارش می کند-می نویسد

 

ترک کردن-رها کردن

برآن داشت-وادار کرد

مجبور کرد-بر آن می دارد

به فکر وا میدارد-مجبور به اندیشیدن می کند

لازم به ذکر است-نیاز به یادآوری است

لازم به ذکر می باشد-خاطر نشان می شود

کنش و واکنش-عمل و عکس و العمل

به دفعات- بارها و بارها

مکررا-به کرات

رد پایی از خود برجا نمی‌گذارد-اثری باقی نمی گذارد

در تقابل با-در مقابله با-در رویایی با

با دانستن این نکته-با علم به این موضوع

در میان گذاشتن-مطرح کردن

راه ‌اندازی کردند-پایه گذاری کردند

کاری از پیش نبرده-عمل خاصی انجام نداده

در این میان-در این بین

طول کشید تا-زمان صرف شد تا

تبدیل کرده-تغییر داده

پا به عرصه-وارد حیطه

پرجوش ‌و خروش-پر تب و تاب

برعهده‌گرفته-مسئولیتش را پذیرفته

بر عهده ‌گرفته-مسئولیتش را پذیرفته

آنالیز-واکاوی

حول‌وحوش-حوالی

به چشم مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد-دیده می شود

به چشم می آید-به نظر می آید

در مقابل-پیش روی

بعید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد-دور از ذهن می باشد

متقاعدساختن-توجیه کردن

متقاعد ساختن-توجیه کردن

 

تا آنجا پیش رفت-تا جایی ادامه پیدا کرد

اگر چه می‌توان-هر چند که می شود

از آن‌ها دست نکشید-آن ها را رها نکرد

از این دست- همانند این

از آن دم می‌زند-آن را بیان می کند

برآن می‌دارد-وادار می کند

برآن می‌دارند-وادار می کنند

 

مجبور می کند-وا می دارد

مجبور می نماید-وا می دارد

مجبور مینماید-وا می دارد

مجبور می کنند-وا می دارند

 

اشراف بیشتری-تسلط کامل تری

اشراف بیشتری-تسلط کامل تری

برخلاف میل-علی رغم خواسته

خلاف میل-به ناخواست

مخلوط شده-در هم شده

بر اساس واقعیت‌-برمبنای حقیقت

بر پایه واقعیت-مبتنی بر حقیقت

بر بنای واقعیت-مبتنی بر واقعیت

بخش قابل توجه-قسمت نسبتا زیادی

با توجه به این موضوع-با عنایت به این قضیه

با توجه به این مطلب-با در نظر گیری این مساله

در مقابل دیدگان-پیش چشمان

مقابل دیدگان-جلوی نگاه

احاطه پیدا کرده اند-مسلط شدند

ماهر شدند-تبحر پیدا کردند

پر و بال گرفتن-رشد یافتن

حرکتی رو به جلو-اقدامی رو به پیشرفت

اعاده ی حقوق-بازگرداندن حق

اعاده حق-گرفتن حق

به طور قطع-حتما

حتمی-صد در صد

دچار مشکل می‌کند-مشکل دار می کند

دچار مشکل می شود-سخت و پیچیده می شود

دچار مشکل می شویم-به مشکل بر می خوریم

دچار مشکل می شوند-به مانع بر می خورند

آشکار-عیان

با این وجود- با این تفاصیل

دست و پا کردند-به راه انداختند-مهیا کردند-فراهم کردند

بهره جستن-استفاده کردن-فایده بردن-بهره گرفتن

به خود مشغول کرد-به خویش معطوف ساخت-در گیر خودش کرد

به این نتیجه رسیدند که-به این هدف رسیدند که-به این مهم دست یافتند که

آغوش  کشیدن-بغل کردن-به آغوش گرفتن

منتظر ماندن-صبر کردن-انتظار کشیدن

حائز اهمیت-مهم

برپا شد-دایر شد

شد-گردید

می شود-می گردد

شود-گردد

اهدا کرده-بخشیده

آگاهی بخشی-اطلاع دادن-آگاه کردن

رهنمود کند-راهنمایی کند-هدایت کند

حیات دوباره‌ای خواهد یافت-زندگی جدیدی پیدا می کند

به نمایش درآمده-در معرض دید قرار گرفته
گام برداشته‌اند-حرکت کرده اند

حرکت نموده اند- گام برداشته ‌اند

مثمر ثمر باشد-مفید باشد

مثمر ثمر گردد-عواید داشته باشد

عرصه‌های مختلفی-زمینه های گوناگون

اظهار کرد-بیان نمود

کرد-نمود

نمودن-کردن

در غیر این صورت-اگر این طور نباشد

جز-غیر از

صورت می‌پذیرد-شکل میگیرد

صورت می گیرد-انجام می شود

به خاطر بسپارند-به یاد داشته باشند

به خاطر سپاری-به یاد داشتن

دست روی دست گذاشتن-معطل کردن

به‌خصوص که-مخصوصا

به خصوص آنکه-به ویژه اینکه

مدنظر قرار داد-توجه کرد

مدنظر قرار دارد-مورد عنایت قرار دارد

مدنظرگرفتن-توجه کردن

مدنظر گرفتن-توجه نمودن

مد نظر گرفتن-توجه داشتن

 

 

در بدو امر-در شروع کار

زمینه‌ساز-بستر ساز

بستر سازی-زمینه سازی

تغییر داد-عوض کرد

مشهور-معروف

محسوب می گردد-به شمار می رود

محسوب می کنیم-به حساب می آوریم

محسوب می کند-به شمار می آورد

به چاپ رسیده-چاپ شده

منتشر شده-چاپ گردیده

نقل مکان می‌کند -تغییر مکان می دهد

خلق کرده -آفریده

ابداع کرده-خلق کرده

کفاف نداد-کافی نبود

روبرو شدند-برخورد کردند-مواجه شدند

باور داشتن-عقیده داشتن

باور دارم-عقیده دارم

باور دارند-عقیده دارند

باور دارد-عقیده دارد

باور داشتم-عقیده داشتم

مناطق مختلف-نواحی گوناگون

نواحی مختلف-مناطق گوناگون

اقصی نقاط-دور افتاده ترین مناطق

بنابراین لازم -پس نیاز

پس لازم-بنابراین نیاز

افزون بر این-اضافه براین

علاوه بر این-همچنین

وی افزود-ایشان ادامه داد

ایشان افزودند-وی ادامه دادند

وی همچنین-ایشان همچنین

نادیده گرفت-صرف نظر کرد

استفاده-بهره گیری

صرف نظر کردن-توجه نکردن

تاثیر داشته باشد-موثر باشد

می‌بینید-میبینید

مثمر ثمر-دارای تاثیر

عنوان شده-یاد شده

ذکر شده-ذکر گردیده

حمایت-طرفداری

بر عهده بگیرد-عهده دار شود

بر عهده گیرد-عهده دار گردد

منتقل شده است-انتقال داده شده است

منتقل گشته است-انتقال یافته است

رایج است-مرسوم است

بررسی های انجام شده-مطالعات صورت گرفته

قرار است-مقرر است

قرار بود-بنا بر این بود

مقرر شده بود-قرار گذاشته شده بود

مقرر گشت-قرار گذاشته شد

این موضوع را مطرح می کند-این بحث را به وجود می آورد

واقعیت این است-حقیقت امر اینست

خواهد آمد -می آید

اکثر قریب به اتفاق-تقریبا تمام

اکثریت قریب به اتفاق-تقریبا تمام

 

بود و نبود-هست و نیست

تمام تلاش خود را خواهند کرد-همه سعی خود را به کار میگیرند

تمام تلاش خود را خواهد کرد-همه سعی خود را به کار میگیرد

تمام سعی خود را خواهند کرد-همه سعی خود را به کار میگیرند

تمام سعی خود را خواهد کرد-همه سعی خود را به کار میگیرد

تمام کوشش خود را خواهند کرد-همه سعی خود را به کار میگیرند

تمام کوشش خود را خواهد کرد-همه سعی خود را به کار میگیرد

تمام تلاش خود را بکنیم- همه سعی خود را به کار بگیرم

باید تلاش کرد-باید همه سعی خود را به کار گرفت

همواره یکی از مشکلات-یک مشکل همیشگی

مشکلات-معضلات

کم کاری نکند-سهل انگاری نکند

جدا از این-به غیر از این

رو به روست-مواجه است

رو به رو هستیم-مواحه هستیم

مواجهه با-روبرو شدن با

دریافت نکرده-اخذ نکرده

کار آسانی نیست-کار سختی است

 

حاضر نمی شوند-قبول نمی کنند

حاضر نمی شود-قبول نمی کند

حاضر است-قبول می کند

حاضر نیست-قبول نمی کند

حاضر هستم-قبول می کنم