مقاله – 
ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا-  …

تحویل به مشتری، مرحله بسیار مهمی در این پروسه است. در حقیقیت، اگر محصول به صورت مناسب به مشتری تحویل داده نشود و ویژگی ها و امکانات آن به مشتری به نفضیل ارائه نشود، زحمات پروسه تولید نرم افزار از ابتدا تا انتها، به هدر می رود. برای تحویل مناسب به مشتری، روش های مختلفی مانند ارائه راهنمای کاربری و برگزاری جلسات مختلف با ذینفعان و کاربران سیستم وجود دارد.
راهنماهای کاربری ارائه شده، باید با تغییر در محصول، به روز رسانی شود. در جلسات تحویل به مشتری، باید همه ویژگی ها و جنبه های مختلف سیستم به طور کامل برای مشتری شرح داده شود تا به طور کامل توسط او قابل استفاده باشد. البته این آخرین مرحله از پروسه تولید نرم افزار و انتهای عمر محصول نیست. بازخوردهای دیگری در طول استفاده از محصول در محیط مشتری به وجود خواهد آمد که منجر به تست دوباره محصول و تغییر در آن و یا ایجاد ویژگی های جدید می شود. در نتیجه، محصولی پویا که با توجه به نیازهای جدید مشتری به روز می شودخواهیم داشت. البته فراموش نشود که میزان تغییرات محصول، به نحوه پیاده سازی سیستم و زیرساخت آن نیز بستگی دارد.

جمع بندی

در این فصل با توجه به مطالعات انجام شده در فصل ادبیات موضوعی و تجربیات به دست آمده، مدلی ارائه شد که ابتدا مراحل مختلف تولید نرم افزار از ابتدا تا انتها به تصویر کشیده شد و با توجه به اهمیت مراحل جمع آوری و آنالیز نیازمندی ها و انالیز ریسک در طراحی سیستم های با قابلیت کاربری و اعتماد بالا، این مراحل جداگانه به تصویر کشیده شدند و عوامل و فاکتورهای مؤثر در آنها بررسی شد. حال نیاز به اعتبارسنجی مدلارائه شده است که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.

فصل ۵

تحلیل نتایج

مقدمه

همان‌طور که در فصل قبل مطالعه کردید، مدلی برای طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد طراحی شد. در این فصل برای ارزیابی و اعتبار سنجی مدل مذکور، سؤالاتی طرح شده و نشان داده شده‌است که پاسخ مثبت به‌این سؤالات از یک مدل موفق بدست می‌آید.
برای مشخص شدن دقیق عوامل مؤثر بر طراحی سیستمی قابل کاربرد و قابل اعتماد، فاکتورهای معرفی شده در مدل، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که چه عواملی و به چه میزان از نظر خبرگان قابلیت کاربری و قابلیت اعتماد مهم هستند.
سپس پرسشنامه‌ای تهیه شده‌است که اولویت این عوامل را از خبرگان این حوزه سؤال کرده، تا با استفاده از پاسخ‌ها، مدل ارائه شده ارزیابی شود. پرسشنامه تهیه شده در پیوست “الف” قابل مشاهده است.
در فصل ۳ برای انتخاب موضوع و حوزه تحقیق سعی بر این شد که با بررسی مقالات و تزهای دانشگاهی، اکثر مباحث و فاکتورهای طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد، بررسی شود. این مقالات هر کدام جنبه‌ای از طراحی سیستم‌های مذکور را مد نظر قرار داده بودند و در فصل قبل، از این فاکتورها در طراحی مدل ارائه شده استفاده شد و برای اعتبار سنجی مدل، هر سؤال متناسب با یک رابطه در مدل
ارائه شده می‌باشد که پاسخ به سؤلات به صورت پاسخ‌های ۵ گزینه‌ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) است که از شماره ۱ تا ۵ میزان اهمیت رابطه عناصر موجود در مدل و طراحی سیستم قابل کاربرد و قابل اعتماد، را مشخص می‌کند.

ساختار پرسشنامه

برای بدست آوردن ذهنیت جمعیت مورد مطالعه، بایستی سؤالاتی مطرح شوند که بتوانند تصویری از عوامل تأثیر گذار در طراحی سیستم قابل کاربرد و قابل اعتماد و میزان تأثیرآنها رانمایان سازند. همان‌طور که در بخش‌های قبل توضیح داده شد. این عوامل، روابط میان آنها و میزان اهمیت عوامل و روابط، در قالب سؤالات ۵ گزینه‌ای که از خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه بندی شده‌اند پرسیده شده‌اند.
با توجه به‌اینکه پاسخ به‌این سؤالات برای سازمانها و شرکت‌های مختلف تولید سیستم‌های نرم افزاری تفاوتی ندارد، سؤالی در مورد خصوصیات سازمان و شرکت‌هایی که افراد مورد بررسی در آنجا مشغول به کارهستند، پرسیده نشده‌است.
پرسشنامه تدوین شده، دارای ۳ بخش اصلی است:
بخش اول: بررسی روال کلی
بخش دوم: بررسی عوامل مؤثر بر جمع آوری نیازمندی ها
بخش سوم: بررسی عوامل مؤثر بر آنالیز ریسک
بخش اول به بررسی روال کلی مدل که در عکس ۴-۱ به تصویر کشیده شده می‌پردازد. سؤلات مطرح شده در این بخش به بررسی هر یک از مراحل مدل، اهمیت آنها، بازخورد‌های مدل و میزان اهمیت هر یک می‌پردازد.
بخش دوم به بررسی عوامل موثر بر جمع آوری نیازمندها و مدل بسط داده شده در مرحله جمع آوری نیازمندی‌ها می‌پردازد. در سؤالات این بخش، در مورد فاکتورهای مشخص شده در مدل، ارتباطات میان این فاکتورها و میزان اهمیت آنهابا جهت گیری و توجه به جمع آوری نیازمندی‌ها برای طراحی سیستم‌های قابل کاربرد و قابل اعتماد پرداخته شده‌است.
بخش سوم به بررسی عوامل مؤثر بر آنالیز ریسک و مدل توسعه یافته در مرحله آنالیز ریسک مدل کلی می‌پردازد.
رابط میان سؤالات پرسشنامه و فاکتورها و روابط مدل، در جدول زیر به اختصار توضیح داده شده‌است:
بخش اول:بررسی روال کلی
جدول ۵ – ۱ – تطابق پرسشنامه و عناصر مدل – بررسی روال کلی

ردیف پرسش پرسشنامه عناصر مدل
۱ ۱٫ ۱ فهمیدن و شناسایی زمینه استفاده و جزئیات این زمینه (به معنی اینکه سیستم قرار است در چه زمینه‌ای استفاده شود؟ زمینه بانکداری،

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

آموزشی و. .. )

گام اول مدل کلی (گام فهمیدن و شناسایی زمینه استفاده)