بررسی توسعه پایدار در ایران با استفاده از رویکرد ردپای بوم شناختی- قسمت ۱۷

۱۵۱۱

 

 

 

کل

 

 

۹۹۱۲

 

 

۹۹۱۲

 

 

واضح است، رقم کل در دو حالت یکسان است. با اینحال جزئیات اعداد بنا بر گروه های زمین کاملاً متفاوت می باشد. بعلاوه، در مقایسه نهاده زمین در بخش بازرگانی در اقتصاد فرضی(۲۰۰ هکتار) با زمین برآورد شده برای حمایت تقاضای نهایی این بخش(۱۵۱۱ هکتار) حاکی از خطای بکارگیری ضریب فزاینده زمین جهت محاسبه ردپای بوم شناختی است. بنابراین از این مرحله بعد از ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین استفاده می کنیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
با پیش ضرب ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین در ماتریس قطری صادرات، ردپای بوم شناختی زمین به کار رفته در تولید کالا و خدمات صادراتی حاصل می شود. مثلاً، مقدار زمین داخلی لازم برای تولید محصولات کشاورزی صادراتی و یا ردپای بوم شناختی آن ۵۶۴۶ هکتار می باشد.
برای محاسبه ردپای بوم شناختی زمین به کار رفته جهت تولید کالای وارداتی نهایی، ماتریس ترکیب ضرایب فزاینده زمین در ماتریس قطری واردات کالای نهایی پیش ضرب می شود تا نیاز مستقیم و غیرمستقیم زمین وارداتی مشخص شود، مثلاً برای بخش بازرگانی این زمین مورد نیاز ۲۳ هکتار است، یعنی در تولید کالا و خدمات وارداتی نهایی بخش بازرگانی ۲۳ هکتار زمین به کار رفته است:
ماتریس مبادلات واردات واسطه ای بین بخشی بدست آمده به صورت زیر حاصل شده، به طوریکه سطرها مربوط به بخش داخلی و ستون ها نیز مربوط به بخش خارجی باشد:
برای محاسبه مقدار زمین مستقیم و غیرمستقیم وارداتی که هر بخش برای تولید بکار می برد، با پیش ضرب ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین در ماتریس قطری واردات بین بخشی تمام بخش های داخلی از هر بخش خارجی بدست می آید:
نتیجه این ماتریس حاکی از آنست که هر بخش داخلی مانند کشاورزی صرفا از بخش خارجی صنعت، ۱۴۴ هکتار زمین وارد می کند. مقادیر بدست آمده در ماتریس ها فوق هم شامل زمین بکار رفته در تولید کالا و خدماتی است در داخل مصرف شده و همین طور کالاهایی که صادر می شود. برای محاسبه ردپای بوم شناختی زمین وارداتی بکار رفته در حمایت از مصرف داخلی، ماتریس متشکل از زمین وارداتی از بخش خارجی توسط بخش های داخلی را در ماتریس حاصل از تفاضل ماتریس قطری شامل نسبت صادرات به تولید از ماتریس همانی هم رتبه بدست می آید، پیش ضرب می کنیم:

با مقایسه مقدار زمین وارداتی متشکل از (واردات نهایی و واسطه ای) و مساحت زمین صادر شده بخش کشاورزی نشان می دهد، این بخش معادل ۲۲۶۲ هکتار مازاد تجاری بوم شناختی دارد، همینطور مازاد تجاری بوم شناختی بخش صنعت و بازرگانی به ترتیب ۳۶ و ۷ هکتار می باشد. این امر نشان می دهد که صادرات زمین اقتصاد فرضی سه بخشی بیشتر از واردات آنست.

نتایج حاصل را در جدول ۵ که تصویری از ردپای بوم شناختی زمین اقتصاد فرضی را بنا بر گروه های مختلف زمین نشان می دهد. همچنین فرض می کنیم، جمعیت این اقتصاد فرضی ۳۵۰۰ نفر است که با تقسیم ردپای بوم شناختی بدست آمده بر آن، ردپای بوم شناختی سرانه حاصل می گردد. این ارقام در جدول ۵ قابل شاده است. در جدول ۵، مجموع زمین داخلی معادل موجودی هر گروه زمین می باشد. در نهایت اینکه این اقتصاد فرضی شاهد مازاد بوم شناختی در سطح بخش ها و در کل است.
جدول ۵: ردپای بوم شناختی اقتصاد سه بخشی فرضی

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :

ناموجود