دسته بندی: دسته‌بندی نشده
بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۲۵

با توجه به خروجی Spss، ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر ۰٫۵۴۶ می‌باشد مقدار عدد معنی‌داری (sig) مشاهده شده کوچکتر از ۰٫۰۱ ونزدیک به صفر( ۰٫۰۱ > sig) می‌باشد که از سطح معنی‌داری استاندارد (۵% = a) کمتر است. لذا فرضیه ۰H در سطح اطمینان ۹۵% تأیید نمی‌شود. یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو مولفه با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است . یعنی هر چه در جامعه عملکرد پلیس قوی ترو بیشتر شود، احساس امنیت اجتماعی نیز بیشتر می شود.
آزمون فرضیه شماره پنجم
بین عملکرد پلیس و احساس امنیت مالی در منطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.
طراحی فرض ۰H
بین عملکرد پلیس و احساس امنیت مالی در منطقه ۸تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

طراحی فرض ۱H
بین عملکرد پلیس و احساس امنیت مالی در منطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۲۰) آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه پنجم

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیرها ضریب همبستگی عدد معنی‌داری (sig) رابطه معنی‌دار
احساس امنیت مالی
عملکرد پلیس
۰٫۵۵۵ ۰٫۰۰۱ وجود دارد

 

با توجه به خروجی Spss، ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر ۰٫۵۵۵ می‌باشد مقدار عدد معنی‌داری (sig) مشاهده شده کوچکتر از ۰٫۰۱ و نزدیک به صفر( ۰٫۰۱ > sig) می‌باشد که از سطح معنی‌داری استاندارد (۵% = a) کمتر است. لذا فرضیه ۰H در سطح اطمینان ۹۵% تأیید نمی‌شود. یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو مولفه با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است. یعنی هر چه در جامعه عملکرد پلیس قوی ترو بیشتر شود، احساس امنیت مالی نیز بیشتر می شود
آزمون فرضیه شماره ششم
بین عملکرد پلیس و احساس امنیت جانی در منطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.
طراحی فرض ۰H
بین عملکرد پلیس و احساس امنیت جانی در منطقه۸ تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

طراحی فرض ۱H
بین عملکرد پلیس و احساس امنیت جانی در منطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۲۱) آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیرها ضریب همبستگی عدد معنی‌داری (sig) رابطه معنی‌دار
احساس امنیت جانی
عملکرد پلیس
۰٫۳۳۰ ۰٫۰۰۱ وجود دارد

 

با توجه به خروجی Spss، ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر ۰٫۳۳۰ می‌باشد مقدار عدد معنی‌داری (sig) مشاهده شده کوچکتر از ۰٫۰۱ ونزدیک به صفر( ۰٫۰۱ > sig) می‌باشد که از سطح معنی‌داری استاندارد (۵% = a) کمتر است. لذا فرضیه ۰H در سطح اطمینان ۹۵% تأیید نمی‌شود. یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو مولفه با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است . یعنی هر چه در جامعه عملکرد پلیس قوی تر و بیشتر شود، احساس امنیت جانی نیز بیشتر می شود.

برچسب ها :

ناموجود