تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای- قسمت ۷

در نمونه های برداشتی اواسط مرداد ماه تعداد گره ها (N) شمارش گردید و با توجه به این که تعداد میان گره ها (N-1) می باشد تعداد میان گره ها سنجیده شد. سپس فواصل میان گره ها با خط کش با دقت ۱/۰ سانتی متر اندازه گیری شد.
۳-۴- ۴- روش اندازه گیری طول و وزن تر ریشه در مرحله ۸۰ درصد گلدهی
به منظور اندازه گیری خصوصیات ریشه، کرت های مورد نظر آبیاری گردید، به گونه ای که اطراف ریشه ها کاملاً خیس و غرقاب شد تا زمان خروج گیاه از خاک، هیچ گونه آسیبی به ریشه وارد نشود، پس از انتخاب نمونه ها ریشه مربوط به هر کدام از تیمارهای آزمایش را از گیاه اصلی جدا کرده و بعد از شتشوی ریشه ها و جدا سازی گل و لای داخل تشت آب، آنها را لای پارچه نخی قرار داده تا آب آن گرفته شود و جداگانه وزن تر ریشه هر بوته با ترازوی حساس ۰۱/۰ گرم و طول آن با خط کش با دقت ۱/۰ سانتی متر سنجیده شد.
۳-۴- ۵- روش اندازه گیری وزن تر برگ در مرحله ۸۰ درصد گلدهی
کل برگ های کوچک و بزرگ نمونه ها از ساقه و شاخه های اصلی و فرعی جدا گردید و بلافاصله وزن تر کل برگ نمونه ها با ترازوی حساس با دقت ۰۱/۰ گرم تعیین و یادداشت برداری شد.
۳-۴- ۶- روش اندازه گیری وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ زمان ۸۰ درصد گلدهی و وزن خشک اندام های هوایی زمان برداشت
نمونه ها در داخل آون به مشخصات MCO-1055DA به صورت جداگانه در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفته و با ترازوی دیجیتالی با دقت ۰۱/۰ گرم توزین شد.
۳-۴-۷- اندازه گیری سطح برگ و شاخص سطح برگ در مرحله ۸۰ درصد گلدهی
برای محاسبه سطح برگ از روش وزنی و از رابطه ذیل استفاده شد، که در این روش پس از جدا کردن کلیه برگ ها از ساقه اصلی و فرعی، تعداد ۱۰ برگ بزرگ، متوسط و کوچک که نمونه ای از کل برگ ها بودند انتخاب و از آنها بر روی کاغذ به دقت الگو ترسیم شد، تا بدین ترتیب نسبت سطح به وزن الگو مشخص شود (کوچکی و سرمدنیا، ۱۳۷۲)، سرانجام با بهره گرفتن از یک سطح الگو به دلخواه (۲۰×۲۹) سانتی متر مربع و وزن آن (۶/۳ گرم) و همچنین وزن ده برگ نمونه ترسیم شده بر همان جنس از الگو (۸۵/۱ گرم)، سطح ۱۰ برگ نمونه (As) محاسبه شد، و با توجه به فرمول های ذیل سطح برگ محصول به دست آمد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸۵/۱× (۲۰×۲۹) As =
۶/۳

 

(فرمول۳-۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wt×As LA =
Ws

 

(فرمول۳-۲)
در این رابطه LA: کل سطح برگ محصول (سانتی متر مربع)
Wt: وزن کل برگ محصول (گرم)
As: سطح ۱۰ برگ (سانتی متر مربع)
Ws: وزن ۱۰ برگ (گرم) (عنافجه، ۱۳۸۵؛ زارع ده آبادی، ۱۳۸۵).
شاخص سطح برگ بیان کننده کل سطح برگ محصول (برگ های ۵ بوته از هر کرت) (فقط یک طرف برگ) به سطح زمین اشغال شده توسط ۵ بوته است. برای بیان شاخص سطح برگ فقط سطح برگ های سبز در نظر گرفته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LAI =
A

 

(فرمول۳-۳)

چون LAI نسبت بین دو مساحت است بنابراین بدون واحد است.
۳-۴-۸- مرحله برداشت
جهت مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد بذر در گیاه ریحان چون هدف از کشت در این پروژه برداشت بذر بود، محصول یک بار در اواخر شهریور ماه و در آخر فصل رشد، زمانی که بذور کاملاً رسیده بودند پس از حذف بوته های دو ردیف کناری از هر طرف، ۵ بوته از ابتدا و ۵ بوته از انتهای هر کرت حذف حاشیه صورت گرفت، سپس به طور تصادفی و بدون در نظر گرفتن ارتفاع بوته و تعداد گل آذین و غیره از دو ردیف میانی هر کرت (تعداد ۱۰ بوته رقابت کننده) از روی سطح زمین برداشت و در کیسه های جداگانه قرار گرفت.
۳-۴-۹- روش اندازه گیری وزن تر اندام های هوایی زمان برداشت
وزن تر اندام های هوایی نمونه های برداشت شده از روی سطح زمین در زمان رسیدن کامل بذور و اواخر شهریور بلافاصله با ترازوی دیجیتالی با دقت ۰۱/۰ گرم گرفته شد.

۳-۴-۱۰- روش اندازه گیری تعداد گل آذین در بوته، تعداد چرخه گل در گل آذین و تعداد کل چرخه در بوته در مرحله برداشت
تعداد گل آذین در بوته، تعداد چرخه گل در گل آذین و تعداد کل چرخه در بوته عینا ً از نمونه های برداشت شده شمارش گردید.
۳-۴-۱۱- روش اندازه گیری طول گل آذین ها در بوته
طول گل آذین های نمونه ها به وسیلۀ متر با دقت ۱/۰ سانتی متر اندازه گیری شد.
۳-۴-۱۲- جمع آوری بذر و تعیین وزن بذر در بوته

 

برچسب ها :

ناموجود