دسته بندی: دسته‌بندی نشده
تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۱۲

حسن بن علی بن فضّال، حسن بن محبوب سرّاد، أبان بن عثمان احمر، حنان بن سدیر صِرفی، سیف بن عَمِره، عبدالله بن مغیره بَجَلی، عبدالله بن جَبَله کنانی، یحیی بن عمران حلبی، یونس بن عبدالرحمن… .[۳۶۹]
آثار:
ابن عقده او را با «له کتاب» معرفی کرده است.[۳۷۰]
۳ـ ابراهیم بن خالد العطار العبدی، ابن ابی ملیقه
او را در روات اصحاب صادق† و دارای کتاب ذکر کردهاند.[۳۷۱]
۴ـ بکر بن أحمد بن ابراهیم بن زیاد بن موسی بن مالک بن یزید الاشجع، ابو محمد
او از روات امام جواد† است. علامۀ حلی فرموده است: «یروی الغرائب ویعتمد المجاهیل وهو ضعیف وأمره مظلم».
آثار:
له کتب منها کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الزکاه، کتاب المناقب.
شاگردان:
ابو الحسن علی بن محمد بن جعفر بن رویده العسکری الحدار.[۳۷۲]
۵ـ بکار بن عاصم
مولی عبدالقیس بوده و شیخ او را در اصحاب امام صادق† نام برده است.[۳۷۳]
۶ـ حسین بن حماد بن میمون عبدی، ابو عبدالله
کوفی و از اصحاب امام صادق† و از موالیان عبدالقیس بوده است.
آثار:
له کتاب
اساتید:
امام صادق†.
شاگردان:
داود بن حصین، ابراهیم بن مهزم، عبدالله بن مُسکان.[۳۷۴]
۷ـ حسین بن رماس عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» دانسته است.[۳۷۵]
۸ـ خصص بن سلیم عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» دانسته است.[۳۷۶]
۹ـ حُمید بن سری عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» دانسته است.[۳۷۷]
۱۰ـ جُغیر بن حکم عبدی، ابومنذر
عربی، ثقه و از اصحاب امام صادق† است.
آثار:
له کتاب
شاگردان:
احمد بن محمد بن هارون.[۳۷۸]
۱۱ـ حسن بن سری عبدی انباری، کاتب
از اصحاب امام صادق† است.[۳۷۹]
۱۲ـ حُریث بن عُمیر عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» دانسته است.[۳۸۰]
۱۳ـ خالد بن سری عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۳۸۱]
۱۴ـ رِبعی بن عبدالله بن جارود عبدی بصری
نجاشی به نقل از طیالسی، او را توثیق کرده است.[۳۸۲]
اساتید:
امام صادق†، جارود، فُضیل بن یسار نَهَندی.
شاگردان:
حماد بن عثمان، خلف بن حماد اسدی، فضل بن محمد اموی، حماد بن عیسی.
آثار: دارای اصل است که حماد بن عیسی آن را نقل کرده است.
۱۵ـ خلیل عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.
آثار:
له کتاب.
شاگردان:
عُبَیس بن هشام ناشری.[۳۸۳]
۱۶ـ خلاد بن عامر مسلمی عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۳۸۴]
۱۷ـ سلیمان بن عبدالرحمن عبدی (العنزی)
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۳۸۵]
۱۸ـ سفیان بن مصعب عبدی، شاعر

برچسب ها :

ناموجود