تدوین الگوی شایستگی کانونی تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره ی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد

دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تدوین الگوی شایستگی کانونی تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان دورهی کارشناسی علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد
استاد راهنما:
دکتر غلامرضا حیدری
استاد مشاور:
پروفسور زاهد بیگدلی
نگارنده:
زهره تنو
شهریور ماه ۱۳۹۳
سپاس‌گزاری
سپاس ایزد منان که به من این فرصت را داد تا به این مرحله از علم رسیده و از هیچ محبتی دریغ نکرد و در تمام مراحل زندگیم مرا قوت قلب بود.
با سپاس فراوان از راهنمائی‌ها و زحمات استاد محترم و گرا‌نقدر جناب آقای دکتر حیدری که از ابتدای راه و در طی انجام این تحقیق، با راهنمائی‌های خود مرا در نگارش این اثریاری نمودند .
از جناب آقای دکتر بیگدلی، که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شده و با هدایت و حمایت‌های بی دریغشان یاری‌ام نمودند تشکر می‌نمایم.
از اساتید بزرگوار و گرانقدر پروفسور عبدالحسین فرج‌پهلو، پروفسور فریده عصاره، دکتر مرتضی کوکبی، دکتر عبدالحمید معرف‌زاده و جناب آقای محمدحسن عظیمی که همواره مرا در کسب علم و معرفت یاری نمودند، بسیار سپاسگزارم.
از پدر و مادر عزیز، دلسوز و مهربانم که آرامش روحی و آسایش فکری بنده را فراهم نمودند تا با حمایت های همه جانبه در محیطی مطلوب، مراتب تحصیلی و نیز پایان نامه‌ی درسی را به اتمام برسانم، سپاسگزاری نمایم.
از خواهر م و همراه زندگیاش ؛و برادرانم که در پشت سر گذاشتن این مسیر مرا تحمل کردند و شرایط را برایم مهیا نمودند، سپاسگزارم.
و در نهایت از همه کسانی که در این راه مرا یاری کردند و از ذکر نامشان غافل ماندم، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
تقدیم به:
خدایی که آفرید
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان مسأله ۴
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
۱-۴٫ اهداف پژوهش ۹
۱-۴-۱٫ هدف اصلی ۹
۱-۴-۲٫ اهداف ویژه ۹
۱-۵٫ پرسش‌های پژوهش ۹
۱-۶٫ تعاریف عملیاتی پژوهش ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌پژوهش
۲-۱٫ مقدمه ۱۲
۲-۲٫ مبانی نظری ۱۳
۲-۲-۱٫ آموزش عالی ۱۳
۲-۲-۱-۱٫ تعریف آموزش عالی ۱۳
۲-۲-۱-۲٫ رسالت آموزش عالی ۱۵
۲-۲-۲٫ دوره های تحصیلی ۱۶
۲-۲-۳٫ برنامه ریزی، برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی ۱۶
۲-۲-۴٫ برنامهی درسی ۱۸
۲-۲-۵٫ شایستگی کانونی ۲۰
۲-۲-۵ -۱٫ مفهوم شناسی شایستگی ۲۰
۲-۲-۵-۲٫ تاریخچه آموزش مبتنی برشایستگی ۲۵
۲-۲-۵-۳٫ انواع شایستگیها ۲۸
۲-۲-۵-۴٫ آموزش مبتنی بر شایستگی ۳۲
۲-۲-۵-۵٫ سطوح شایستگیها در تدوین برنامهی درسی مبتنی بر شایستگی ۳۶
۲-۲-۵-۶٫ شایستگیهای مورد تأکید در برنامههای درسی آموزش عالی ۳۸
۲-۲-۵-۷٫ اهمیت شایستگیهای کانونی ۳۹
۲-۲-۶٫ اهمیت و جایگاه آموزش در رشته علم اطلاعات و دانششناسی ۴۰
۲-۳٫ پیشینه پژوهش در خارج و ایران ۴۷
۲-۳-۱٫ پیشینهی پژوهشهای شایستگیهای مورد نیاز کتابداران در خارج ۴۸
۲-۳-۲٫ پیشینه‌پژوهش وضعیت آموزش شایستگیهای کانونی تخصصی کتابداران در خارج ۵۴
۲-۳-۳٫ پیشینه‌پژوهشهای شایستگیهای مورد نیاز کتابداران در ایران ۵۸
۲-۳-۴٫ پیشینه‌پژوهش وضعیت آموزش شایستگیهای کانونی تخصصی کتابداران در ایران ۶۶
۲-۳-۵٫ جمع‌بندی پیشینه‌ها ۷۲
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهشfile:///C:UsersfarehDesktopپایان%۲۰نامه.docx
۳-۱٫ مقدمه ۷۵
۳-۲٫ نوع پژوهش ۷۵
۳-۳٫ روش پژوهش ۷۶
۳-۴٫ جامعه‌ی پژوهش ۷۷
۳-۵٫ ابزار گردآوری داده های پژوهش ۷۸
۳-۶٫ روایی پرسشنامه ۷۹
۳-۷٫ پایایی پرسشنامه ۸۱
۳-۸٫ روش های آماری به کار رفته برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۸۴
۳-۹٫ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۴

 

برچسب ها :

ناموجود