آسیب‌شناسی صادرات فرش دستباف ایران

:

قدمت قالی ایرانی و هنر و زیبایی این دستباف به قدری است که خیلی از موزه های معروف دنیا نمونه هایی از قالی ایرانی را در خود نگهداری می کنند ونیز فرش ایرانی با نقشه های اصیل و جالب بیانگر فلسفه وزندگی مشرق زمین است. اگر چه در ظرافت و زیبایی فرش های دستباف ایران شکی نیست، اما آمار صادرات چیز دیگری می گوید و آن هم واگذاری سهم قابل توجهی از بازار فرش دستباف به رقباست . باید توجه داشت که جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین، موضوع بحث کارشناسان اقتصادی در کشورها است. در ایران به منظور گسترش صادرات غیر نفتی و حضور در بازارهای جهانی و رشد و دوام در این بازار ، نیازمند در نظر گرفتن اصول سلیقه یابی و ایجاد بازارهای مصرف مناسب و مطمئن است. در این راستا فرش دستباف به عنوان یکی از مهم ترین صادرات ایران در عرصه تجارت جهانی، به دنبال به دست آوردن جایگاه متناسب و در خور توجه وشان و منزلت خود است. لذا بررسی آسیب شناسی حوزه صادرات فرش ، لازمه دستیابی به جبران خسارات ناشی از مشکلات است. در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم، رویکردها و الگوهای آسیب شناسی ، صنعت فرش کشور را به لحاظ اهمیت اقتصادی مختلف جامعه مورد تحلیل قرار داده و برای توسعه صادرات و در نتیجه توسعه اقتصادی صنعت فرش کشور ، شرکت فرش ملی ایران  را مورد آسیب شناسی قرار داده ایم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

ی:

  • برزگر،میثم، 1389 :بررسی تأثیر راهبردهای رقابتی بر گسترش بازار داخلی صنعت فرش.
  • حشمتی رضوی،فضل الله، 1380 :فرش ایران،تهران،دفتر پژوهش های فرهنگی.
  • شم آبادی،محمدعلی، 1383 :طراحی الگوی بازاریابی صادرات فرش دستباف ایران
  • صبوری خسروشاهی ،حبیب، 1382 : تحقیق پیرامون راه های جلب اعتماد خریداران خارجی فرش دستباف ایران ، مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران.
  • عزیز پناه ، محمد ، 1380 : تحقیق پیرامون شیوه های تبلیغات و بازاریابی فرش دستباف ایران در بازار جهانی ، مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران
  • فلیحی ، نعمت، 1387 :بررسی نقش و جایگاه صنعت فرش دستباف ایران در اقتصاد ملی
  • فیروزه عابدی و امید میرزایی، 1382 : اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف
  • رحمانی، جعفر و علی باقی نصرآبادی؛ فرهنگ و رفتار سازمانی؛ انتشارات مؤلف
  • رابینز، استیفن پی؛ مبانی رفتار سازمانی؛ ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی؛ . انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، چ 1380 ،4

10-دکتر سید محمد مهدوی نیا؛بازاریابی

منابع لاتین:

 

1-A. Kiumarsi. R. Abomahboub. S. M. Rashedi, M. Parvinzadeha Millefolium, a New Source of Natural Dye for Wool Dyeing

2- Belman,R. E. & L. A. Zadeh (1970), “Decision-Making in a Fuzzy

Environment”, Management Science, 17, (4), B141-B164.

3- Bozdag, C. E., Kahraman, C., & Ruan, D. (2003), “Fuzzy Group Decision

Making for Selection Amang Computer, Integrated Manufacturing Systems”,

Computer in Industry 51, 13-29.

4- Chan, L. K., Kao, H. P., Ng, A. & Wu, M., L. (1999), “Rating the Importance of

Customer Needs in Quality Function Deployment by Fuzzy and Entropy

Methods”, International Journal of Production Research, 37 (11), 2499-2518.

5- Chang, D. Y. (1992), “Extent Analysis and Synthetic Decision”, Optimization

Techniques and Application1, 352.

6- Chang, D. Y. (1996), “Application of the Extent Analysis Method on Fuzzy

AHP”, European Journal of operational Research, 95, 649-655.9-

7- Fadzlan, Sufian (2009), “Determinants of Bank Efficiency During Unstable

Macroeconomic Environment: Empirical Evidence from Malaysia”, Research in International Business and Finance, 23, 54–77.

8- Frei, F. X., & Harker, P. T. (1999), “Measuring Aggregate Process Performance

Using AHP”, European Journal of Operational Research, 116, 436-442.

9- Kahraman, C., Cebeci, U. & Ruan, Da. (2004), “Multi- Attribute Comparison of

Catering Service Companies using Fuzzy AHP: The Case Study of Turkey”, Int.

  1. Production Economics, 87, 171-184.

10- Kahraman, C. (2008), “Fuzzy Multi-Criteria Decision Making”, Springer Scienceand  Business Media 15,65.

11.DOCTOR M . MAHDAVI NIA

 

Abstract

The current research with purpose of recognizing and categorizing strategies affecting on carpet industry compatibility development, was accomplish in society include 67 people of chairmen and managers in Iran Carpet Center and Qom province business room. After a review on strengths, weaknesses, opportunities and treatments, 3 critical success factors and 15 marketing-based strategies distinguished and then ranked by many  technique                                        .
Finally “making exporters more familiar with new marketing techniques like international business, internet marketing and e-commerce to maintain market share”, “ increasing marketing activities, advertising and market research for competing with internet rivals” and “supporting suitable position for applying information technology in direct of marketing and advertising” were selected as the most important strategies and “ increase in applying information technology in direct of marketing and advertising” was chosen as the top critical success factor as the top.

Keywords: Strategy, Carpet Industry, Multi Criteria Decision Making