بررسی اثرات استراتژیهای مدیریت منابع انسانی

. 142

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 142

5-3- پیشنهاد های کاربردی.. 147

5-4- پیشنهاد های پژوهش… 148

5-5- محدودیت های پژوهش… 149

فهرست منابع

منابع فارسی.. 150

منابع انگلیسی.. 154

منابع اینترنتی.. 155

فهرست جدول ها

عنوان          صفحه

جدول2-1: مدل یکپارچه تصمیم گیری برای تدوین استراتژی منابع انسانی.. 50

2: گونه شناسی ترکیبی استراتژی منابع انسانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک… 51

جدول2-3-چگونگی تأثیر گزاری مفاهیم. 100

جدول 3-1: مؤلفه های پرسشنامه و سئوالات مربوط به آنها 113

جدول 3-2: ضریب پایایی ابعاد پرسشنامه. 114

جدول 3-3: ضریب پایایی ابعاد پرسشنامه. 115

جدول 4-1: توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت… 118

جدول 4-4: نتایج توصیفی پاسخ های افراد گروه نمونه نسبت به مؤلفه کیفیت از مدیریت منابع انسانی براساس گزینه های سوالات   120

جدول 4-5: نتایج توصیفی پاسخ های افراد گروه نمونه نسبت به مؤلفه نوآوری از مدیریت منابع انسانی براساس گزینه های سوالات… 121

جدول4-6: نتایج توصیفی پاسخ های افراد گروه نمونه نسبت به مؤلفه رهبری هزینه ها از مدیریت منابع انسانی براساس گزینه های سوالات… 122

جدول 4-7-: نتایج توصیفی پاسخ های افراد گروه نمونه نسبت به مؤلفه ضریب خسارت از عملکرد مالی براساس گزینه های سوالات… 123

جدول 4-7-: نتایج توصیفی پاسخ های افراد گروه نمونه نسبت به مؤلفه ضریب خسارت از عملکرد مالی براساس گزینه های سوالات… 124

جدول 4-8: نتایج توصیفی پاسخ های افراد گروه نمونه نسبت به مؤلفه حق بیمه تولیدی از عملکرد مالی بر اساس گزینه های سوالات… 125

جدول 4-3: توزیع فراوانی گروه نمونه براساس سابقه خدمت… 119

جدول 4-2: توزیع فراوانی گروه نمونه براساس تحصیلات… 119

جدول 4-9: نتایج توصیفی پاسخ های افراد گروه نمونه نسبت به مؤلفه حق بیمه سرانه از عملکرد مالی بر اساس گزینه های سوالات… 127

جدول4-10: نتایج توصیفی پاسخ های افراد گروه نمونه نسبت به مؤلفه نسبت مانده عملیات از عملکرد مالی بر اساس گزینه های سوالات… 129

جدول 4-11: نتایج توصیفی مؤلفه های پرسشنامه مدیریت منابع انسانی.. 131

جدول4-12:  نتایج توصیفی مؤلفه های پرسشنامه عملکرد مالی.. 131

جدول 4-13: نتایج آزمون کالماگوروف-اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه. 132

جدول4-14: نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین استراتژیهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی شعب بیمه ایران  132

جدول 4-15: نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین استراتژی نوآوری و عملکرد مالی شعب بیمه ایران  133

جدول4-16: نتایج ضریب رگرسیون پیش بینی عملکرد مالی بیمه ایران بر اساس استراتژی نوآوری.. 134

جدول 4-17:نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین استراتژی کیفیت و عملکرد مالی شعب بیمه ایران  134

جدول4-18: نتایج ضریب رگرسیون پیش بینی عملکرد مالی بیمه ایران بر اساس استراتژی کیفیت… 135

جدول4-19: نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین استراتژی رهبری هزینه ها و عملکرد مالی شعب بیمه ایران  136

جدول 4-20: نتایج ضریب رگرسیون پیش بینی عملکرد مالی بیمه ایران بر اساس استراتژی رهبری هزینه ها 136

جدول 4-21: میانگین و انحراف معیار مؤلفه های مدیریت منابع انسانی براساس متغیرهای جمعیت شناختی گروه نمونه (جنسیت، تحصیلات، سابقه خدمت) 137

جدول 4-22: نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس مؤلفه های مدیریت منابع انسانی براساس متغیرهای جمعیت شناختی گروه نمونه (جنسیت، تحصیلات، سابقه خدمت) 138

(آنوا) مقایسه میانگین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی براساس متغیرهای جمعیت شناختی گروه نمونه (جنسیت، تحصیلات، سابقه خدمت) 138

جدول4-24: میانگین و انحراف معیار مؤلفه های عملکرد مالی براساس متغیرهای جمعیت شناختی گروه نمونه (جنسیت، تحصیلات، سابقه خدمت) 139

جدول 4-25: نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریاس مؤلفه های عملکرد مالی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی گروه نمونه (جنسیت، تحصیلات، سابقه خدمت) 139

های عملکرد مالی براساس متغیرهای جمعیت شناختی گروه نمونه (جنسیت، تحصیلات، سابقه خدمت) 140

فهرست شکل ها

عنوان          صفحه

شکل 2-1: فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در الگوهای عقلایی (منطقی) 45

شکل2-2: فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در الگوهای فزاینده (واقعی) 46

شکل 2-3:  فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در مدل یکپارچه. 50

شکل 2-4: فرایند استراتژیک… 61

شکل3-1 ابزار گردآوری داده ها 112

شکل4-1: نمودار فرض نرمال بودن توزیع جامعه آماری.. 132