بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و تاثیر آن بر توانمندسازی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

5-2- یافته­های جمعیت شناختی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..72

5-3- بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..73

5-3-1- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………………………………………………73

5-3-2- فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………73

5-3-3- فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..74

5-3-4- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….74

5-3-5- فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………….74

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

5-3-6- فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-3-7- فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-4- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….75

5-6- پیشنهادات کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………76

5-7- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………77

5-8- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………….78

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

پیوست

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

 

فهرست جداول

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول3-1. نحوه امتیازبندی پرسشنامه اثربخشی آموزش های ضمن خدمت…………………………………………….58

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان بر اساس جنسیت……………………………………………………………………..62

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان بر اساس سن……………………………………………………………………………..63

جدول 4-3 – توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان بر اساس سطح تحصیلات………………………………………………………..64

جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان بر اساس سابقه کاری……………………………………………………………….65

جدول 4-5 – نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف………………………………………………………………………………….66

جدول 4-6- نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………66

جدول 4-7.  نتایج تحلیل فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….67

جدول 4-8 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………..68

جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………..68

جدول 4-10 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………69

جدول 4-11 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………..70

جدول 4-12 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………..70

جدول شماره 4-13- نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبه­ی متغیرها با استفاده آزمون فریدمن………………..71

 

 

فهرست نمودار

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

نمودار 3ـ1 : فرآیند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….55

نمودار 4-1 – توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………62

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان بر اساس سن………………………………………………………………………………63

نمودار 4-3 – توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان بر اساس سطح تحصیلات…………………………………………………………64

نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخ­دهندگان بر اساس سابقه کاری………………………………………………………………….65

فهرست اشکال

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل 2-1- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………53