بررسی پژوهشگران به تفکیک رشته
جستجوی مقالات فارسی – مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص …
جهت بررسی پژوهشگران به تفکیک رشته، پژوهشگران ردهبندی موضوعی شدند. لازم به ذکر است به منظور افزایش دقت در ردهبندی موضوعی پژوهشگران و اطمینان از عدم تاثیر نوع ردهبندی بر نتایج از دو نوع رده بندی استفاده شد.
مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های …

جدول ۵- ردههای موضوعی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی ۱۲۰جدول ۶- آزمون ولش برای مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی با طول حیات علمی ۲۱ سال در گروههای آموزشی مختلف ۱۲۲جدول ۷- گروههای آموزشی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون تعقیبی گیمز-هاول ۱۲۲جدول ۸- رتبهبندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس …

لوتکا (۱۹۲۶) در پژوهش خود به بررسی “توزیع فراوانی بهرهوری علمی” پرداخت که بعدها «قانون لوتکا»، «قانون مربع معکوس» یا «قانون بازدهی پدیدآوران» نامیده شد (احمد و رحمان[۳۵]، ۲۰۰۹) .وی برای دستیابی به الگوی پدیدآوری در این دو حوزه، به شناسایی نویسندگان و فراوانی آثار آنان در حوزه فیزیک و شیمی پرداخت. لوتکا مرز‌های پژوهش

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه …

۵-۱۲- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ۱۰۵فهرست منابعمنابع فارسی ۱۰۶منابع انگلیسی ۱۱۰پیوست ۱۱۴فهرست جدولهاعنوان صفحهجدول ۲-۱- فراوانی نویسندگان و مقالات ۱۸جدول ۳-۱- وضعیت تولید علم پژوهشگران در گروههای با طول حیات علمی متفاوت ۴۲جدول۳-۲- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین انتشارات و سال در میان پژوهشگران با طول حیات علمی متفاوت ۴۳جدول ۴-۱- توزیع انتشارات، پژوهشگران و

مقاله علمی با منبع : 
مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس …

٧ ۲ ۸ ۲ ٩ ۱ ۱۰ ۱ نکته قابل توجه در این نمودار همبستگی بسیار شدید بین فراوانی نویسندگان و فراوانی مقالات تولید شده توسط آنان در جامعه مفروض است (R2=0.99). همچنین، توان معادله دقیقاً با ٢ برابر شده است[۳۸]. این در حالی است که انطباقی دقیق با قانون لوتکا در بسیاری از حوزه‌های

مقاله – 
مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه …

 ۳-۶- روش آماری تجزیه و تحلیل دادهها ۴۹فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههاعنوان صفحه۴-۱- مقدمه ۵۳۴-۲- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی ۵۳۴-۲-۱- شمار انتشارات ۵۳۴-۲-۲- شمار پژوهشگران ۵۵۴-۲-۳- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به طور کلی ۵۵۴-۲-۴- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در ردههای موضوعی ۵۶۴-۲-۴-۱- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در ردههای موضوعی ۵۶۴-۲-۵- سرانه انتشار پژوهشگران

اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره سنگین …

حال با آن که هیچ اختلاف معنیداری دیده نشده است ولی میتوان با توجه به محاسبات بالا این گونه نتیجه گرفت که تمرین تناوبی سرعتی در عضله تند انقباض SVL موجب افزایش تحریک تارهای تند انقباض و کاهش تارهای کند انقباض میشود. که در نهایت دیده میشود که باعث افزایش در بیان ایزوفرم IIx میشود.در

منابع مقالات علمی : 
اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره …

* (۰۵/۰> P)با توجه به جدول ۴-۱۶ و سطح معنیداری ۰۵/۰، مشاهده میشود که میزان Ratio محاسبه شده توسط روش CTΔΔ هیچ کدام از ایزوفرمها دارای ارزش P کمتر از ۰۵/۰ نمیباشد و این بیانگر عدم معنیداری اختلافات دیده بین گروه تمرین و کنترل در عضله SVL میباشد. شکل ۴-۱۰- مقایسه Ratio ایزوفرمهای ژن MHC در

اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره سنگین میوزین و …

با توجه به جدول ۴-۹، مشاهده میشود که میزان Ratio محاسبه شده توسط روش CTΔΔ بیانگر کاهش ۸۸۲۱۹/۰ برابری بیان ژن FOXO1 در گروه تمرین اکسنتریک نسبت به گروه کنترل است، ولی از آنجا که میزان ارزش P بیشتر از ۰۵/۰ است در نتیجه فرض صفر که بیانگر عدم معنی داری بیان ژن FOXO1 بین

اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره …

۳-۱۲-۱- وسایل و ابزار اندازهگیری کار با حیواناتتردمیل جوندگان ۵ لاین (طول مسیر نوار گردان ۷۰ سانتیمتر- دارای شوک الکتریکی قابل تنظیم – حداقل سرعت ۵ متر بر دقیقه و حداکثر ۸۰ متر بر دقیقه با دقت ۱ متر بر دقیقه – شیب قابل تنظیم از ۲۵- تا ۲۵+) ساخت شرکت دانش سالار ایرانیاندستگاه تصفیه

پژوهش – 
اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره …

RNA استخراج شده سریعا به فریزر ۸۰- انتقال داده شد. قبل از آن با استفاده از دستگاه اسپکتوفوتومتر[۵۸] غلظت RNA استخراج شده تعیین گردید.۳-۱۱-۳- واکنش رونویسی معکوس[۵۹] برای سنتز cDNAواکنش رونویسی برای ساخت رشته اول cDNA انجام میشود. برای انجام این واکنش از پروتکل زیر استفده شد:تهیه مخلوط زیر به ازای هر نمونه RNA :۱ میکرولیتر بافر

اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره …

۸۰ ۱ ۳ ۱۶- ۹ ۱۶ ۹۰ ۱ ۳ ۱۶- ۳-۳-۹-۲- تمرین اکسنتریک دویدن در سراشیبیشکل۳-۲- موشهای صحرایی در حین انجام پروتکل تمرین ورزشی۳-۱۰- نحوه نمونهگیری و نگهداری نمونهها۲۴ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی ابتدا موشهای صحرایی گروه کنترل مورد نمونهگیری قرار گرفتند و ۲۴ ساعت بعد از آنها (۴۸ ساعت بعد از آخرین

اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره سنگین …

روششناسی پژوهش۳-۱- مقدمهدر فصل گذشته خلاصهای از کل طرح پژوهشی با توجه ویژه بر اهداف و مبانی پژوهش به تفصیل بیان و پس از آن، مطالعات انجام گرفته در این زمینه بررسی شدند.در فصل حاضر، اطلاعات کلی درباره روشهای اجرای پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نحوه کار با نمونههای آماری، چگونگی سنجش متغیرها و

تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین پروری مطالعه موردی شرکت پالایش گاز …

{۱۰/۲۹}{۱۳/۸}{۱۴/۲۱} مقوله مربوط به دانش در شایستگیهای رهبری مورد نیاز برنامه جانشینپروری به بحث انتقال دانش به جانشینان و آماده کردن جانشینان برای آینده و تدوین برنامه آموزشی مدون برای پرورش و تربیت جانشینان با استعداد است که در موقع نیاز بتوان از آنها استفاده کرد. محقق با انجام ۱۴ مصاحبه به ۲۵ کد در