جستجوی مقالات فارسی – مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص …

۱۵-۲۱ سال ۹۴/۰ ۲۱ ۰۰۰۱/۰ پس از آن به منظور سنجش روند رشد تولیدات علمی دو…

مقاله علمی با منبع : مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس …

٧ ۲ ۸ ۲ ٩ ۱ ۱۰ ۱ نکته قابل توجه در این نمودار همبستگی بسیار…

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه …

۵-۱۲- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ۱۰۵فهرست منابعمنابع فارسی ۱۰۶منابع انگلیسی ۱۱۰پیوست ۱۱۴فهرست جدولهاعنوان صفحهجدول ۲-۱- فراوانی…

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس …

لوتکا (۱۹۲۶) در پژوهش خود به بررسی “توزیع فراوانی بهرهوری علمی” پرداخت که بعدها «قانون لوتکا»،…

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های …

جدول ۵- ردههای موضوعی دارای طول فعالیت علمی متفاوت معنادار در آزمون یو-مان-ویتنی ۱۲۰جدول ۶- آزمون…

مقاله – مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه …

 ۳-۶- روش آماری تجزیه و تحلیل دادهها ۴۹فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههاعنوان صفحه۴-۱- مقدمه ۵۳۴-۲-…

اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره سنگین …

حال با آن که هیچ اختلاف معنیداری دیده نشده است ولی میتوان با توجه به محاسبات…

منابع مقالات علمی : اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره …

* (۰۵/۰> P)با توجه به جدول ۴-۱۶ و سطح معنیداری ۰۵/۰، مشاهده میشود که میزان Ratio…

اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره سنگین میوزین و …

با توجه به جدول ۴-۹، مشاهده میشود که میزان Ratio محاسبه شده توسط روش CTΔΔ بیانگر…

اثر تمرین تناوبی سرعتی و تمرین اکسنتریک بر آپوپتوزیس و بیان زنجیره …

۳-۱۲-۱- وسایل و ابزار اندازهگیری کار با حیواناتتردمیل جوندگان ۵ لاین (طول مسیر نوار گردان ۷۰…